Oznamy a novinky

AKTUÁLNE - ZMENY V PROJEKTE

HPK MRK si vám dovoľuje oznámiť, že dňom 29.3.2014 vstúpil do platnosti Dodatok č.8, ktorý upravuje termíny aktivít a výšku rozpočtových položiek NP.
Zásadné zmeny sú nasledovné:

Udržanie činnosti pedagogického asistenta v školskom roku 2014/2015
- Pracovné zmluvy PA končia 30.6.2014
- Mesiace júl a august 2014 nebudú predmetom refundácie
- MPC odporúča uzatvoriť nové pracovné zmluvy PA na obdobie od 1.9.2014 do 31.1.2015
- Toto obdobie školského polroka bude predmetom refundácie
- Vzory pracovných zmlúv a súvisiace dokumenty zverejníme na našej web.stránke
- Pre PA platí usmernenie vyčerpania dovolenky do 30.6. 2014, na ktorú vznikol nárok z trvajúcej zmluvy
- Upozorňujeme riaditeľov škôl, že nekvalifikovaní PA po 2 rokoch praxe boli povinní doplniť si kvalifikáciu. V prípade, že ešte nenastúpili na vzdelávanie, je stále možnosť prihlásiť sa na kvalifikačné vzdelávanie cez MPC projekt PKR.
Poznámka: Riaditeľ školy môže predlžiť pracovnú zmluvu PA do 31.1.2015 v prípade, že má vlastné zdroje mzdových prostriedkov na obdobie júl-august 2014.

Činnosť záujmových útvarov školskom roku 2014/2015
- Realizácia CVS aj aktivita vedenie záujmových útvarov sa predlžuje na celé obdobie školského roka 2014/2015
- Rozdelenie hodín pre nový školský rok bude v mesiaci jún 2014 prípade, že nám školy nahlásia čerpanie hodín za mesiace máj, jún a budeme môcť tak prekalkulovať celý školský rok

Aktivita Tvorba učebných zdrojov pre žiakov
-je predlžená do 30.6.2014. Pri prípadných zmenách nájdete informácie na našej stránke.

V mesiaci máj vám budú doručené dodatky k zmluve o implementácii NP, ktorými sa predĺži platnosť zmluvy medzi MPC a vašou školou tak, aby aj v nasledujúcom školskom roku 2014/2015 bola možná plná podpora aktivít na vaše škole podľa plánu.

Kontinuálne vzdelávanie pre PZ a OZ
-pokračuje aj v novom školskom roku 2014/2015. Posledné záverečné pohovory sú možné do 31.8.2015

Činnosť konzultantov a realizácia osvetových programov končí k 30.6.2014.


Zmena termínu pre tvorbu učebných zdrojov pre žiakov, termín predĺžený do 30.6.2014

Milí kolegovia, pedagógovia,
oznamujeme, že do prevádzky bola uvedená online databáza učebných zdrojov pre žiakov z MRK, v ktorej priebežne zverejňujeme UZ vytvorené v projekte. Zároveň vás chceme informovať, že termín tejto aktivity bol predĺžený do 30.6.2014, čo znamená, že stále akceptujeme nové prihlášky na tvorbu UZ. Prvé výsledky tvorby UZ si môžete pozrieť kliknutím tu, ak máte záujem zapojiť sa ako tvorca, všetky potrebné informácie nájdete tu.


Oznam pre konzultantov a riaditeľov škôl !

MPC HPK oznamuje všetkým konzultantom NP, že sa dňa 24.3.2014 o 11:00 uskutoční pracovné stretnutie na MPC Banská Bystrica a 4.4.2014 o 11:00 na MPC Prešov.
Na stretnutie sú pozvaní konzultanti, prípadne aj riaditelia ZŠ. Podľa záujmu a vzájomnej dohody sa môžu zúčastniť aj súčasne.
V pozvánke je uvedený obsah stretnutia.

MPC hradí cestovné náhrady účastníkom v súvislosti s týmto stretnutím.
Pozvanka 4.4. Prešov
Pozvanka 24.3. Banská Bystrica


Vážení kolegovia,
Posielame Vám nasledovné usmernenie k poisťovaniu majetku, ktoré sa týka interaktívnych tabúľ a niektorých položiek z didaktického balíčka.

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu školy s celodenným výchovným systémom v rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ uzatvorená medzi MPC a ŽŠ obsahuje v paragrafe 6. – Práva a povinnosti ZŠ, odsek 4, bod o)...(ZŠ) sa zaviaže poistiť majetok, ktorý získa v rámci projektu.

Z toho vyplýva, že všetky položky didaktického balíčka, vrátane interaktívnych tabúľ, ktoré máte zaradené do majetku ste povinní poistiť. V prípade, že Vám poisťovňa odmietne poistiť konkrétny majetok, je potrebné doložiť vyjadrenie od poisťovne, že danú položku nie je schopná poistiť. V takomto prípade však postačuje poistiť majetok proti krádeži.

Kópiu poistných zmlúv prosím zasielajte na adresu Metodicko-pedagogické centrum, HPK MRK, Kúpeľná 3, 08001 Prešov.

Ďakujeme za spoluprácu


Milí kolegovia, dovoľte nám informovať vás, že:
- v mesiaci február vás navštívia externí evalvátori (iba na vybraných školách, tak ako v predchádzajúcom školskom roku)
Ich činnosť v tomto mesiaci bude zameraná na pozorovanie záujmových útvarov. V máji bude prebiehať evalvácia CVS u tých žiakov, ktorí už boli zapojení do testovania v minulom školskom roku.
- žiadame všetky školy, aby dodaný tovar didaktického balíčka bol riadne označený a bol v užívaní CVS
- upozorňujeme vás, že v súvislosti s prebiehajúcimi kontrolami z RO budú kontroly zamerané práve na označenie a publicitu projektu
- zároveň vás žiadame, aby ste nám nahlásili celkový počet kvalifikovaných asistentov na vašich školách, vrátane tých, ktorí sú platení z NP
- informáciu s názvom školy a počtom asistentov napíšte na mailovú adresu : martin.varady@mpc-edu.sk
Ďakujeme.

Informácie k pracovným stretnutiam a dodávke kancelárskeho balíčku

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
prečítajte si prosím inštrukcie ohľadom pripravovaného odovzdania kancelárskych potrieb pri prlíležitosti pracovných stretnutí kliknutím na tento odkaz


Oznam: vyhlásenie k dodávkam didaktického balíčka

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
po telefonických otázkach z Vašej strany by sme Vás chceli takouto formou hromadne informovať o dodávkach didaktického balíčka a nesúladu s Vašimi pôvodnými objednávkami z obdobia začiatku realizácie projektu.
Viac informácií získate kliknutím na nasledujúci odkaz: čítať viac


Dôležité - informácia ohľadom výmenných stáži - dvojičiek

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
prečítajte si prosím inštrukcie v nadväznosti na doterajšie skúsenosti k pripravovaným Výmenným stážam v školskom roku 2013/2014 kliknutím na tento odkaz


Oznam: vyhlásenie k dodávkam didaktického balíčka

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
po telefonických otázkach z Vašej strany by sme Vás chceli takouto formou hromadne informovať o dodávkach didaktického balíčka a nesúladu s Vašimi pôvodnými objednávkami z obdobia začiatku realizácie projektu.
Viac informácií získate kliknutím na nasledujúci odkaz: čítať viac


Výzva pre školy, ktoré sa ešte nezapojili do kontinuálneho vzdelávania

Milí kolegovia,
vzhľadom k partnerskej zmluve o vzájomnej spolupráci si vás dovoľujeme požiadať o vašu aktivizáciu v zapojení do kontinuálneho vzdelávania.
Veríme, že riaditelia škôl podporia svojich pedagogických zamestnancov vrátane kvalifikovaných pedagogických asistentov, aby sa na vzdelávanie čo najskôr prihlásili štandardným postupom prostredníctvom našej web. stránky prihlasky.eduk.sk, kde nájdu elektronickú prihlášku na kontinuálne vzdelávanie aj podrobné inštrukcie.
Pri vytváraní skupín a termínov vzdelávania uprednostníme učiteľov, ktorí sa do tejto aktivity zapájajú prvý krát.
Tešíme sa na spoluprácu.VÝZVA na tvorbu učebných zdrojov pre žiakov na ZŠ s CVS a interné pracovné pomery s MPC

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ !
Na základe záverečného stanoviska Riadiaceho orgánu nastali zmeny v spôsobe financovania tvorby učebných zdrojov pre žiakov. Prosíme, neposielajte doklady potrebné k uzatvoreniu pracovnej zmluvy pred prvotným posúdením učebného zdroja. Podľa predbežného návrhu bude aktivita Tvorba učebných zdrojov pre žiakov predlžená do júna 2014. Tento návrh podlieha schváleniu RO.
Viac informácií získate kliknutím na nasledujúci odkaz: čítať viac


Učebné zdroje pre programy kontinuálneho vzdelávania


V rámci národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ budú pre všetky programy kontinuálneho vzdelávania (KV) vytvorené učebné zdroje určené predovšetkým účastníkom KV ako podporný študijný materiál. Autori a autorky týchto učebných zdrojov prihliadali pri ich tvorbe najmä na cieľovú skupinu KV, teda pedagogických zamestnancov, ktorí sa vo svojej edukačnej praxi venujú výchove a vzdelávaniu žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Našim zámerom je, aby tieto učebné zdroje prispeli k skvalitneniu vzdelávania v našich programoch KV, ale najmä k rozšíreniu profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov pracujúcich so žiakmi z MRK. Vytvorené učebné zdroje (ktorých zoznam bude pribežne aktualizovaný) si môžete prezrieť a stiahnuť kliknutím na nasledujúci odkaz: učebné zdroje

Výberové konanie na voľné pracovné miesto pre Národný projekt MRK pre pracovnú pozíciu zamestnanec pre tvorbu a implementáciu platformy e-vzdelávania


MPC RP v Prešove vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto pre Národný projekt MRK financovaný zo zdrojov ESF na pracovnú zmluvu na dobu určitú na polovičný pracovný úväzok s nástupom 16. septembra 2013
pracovná pozícia zamestnanec pre tvorbu a implementáciu platformy e-vzdelávania.

Požiadavky:
- praktické skúsenosti s inštalovaním Learning management system Moodle,
- nastavovanie parametrov LMS Moodle,
- najmenej 2 roky praxe v administrácii LMS Moodle,
- skúsenosti s tvorbou, úpravami a nastavovaním kurzov v prostredí LMS Moodle,
- vodičský preukaz skupiny B.
Výhoda - znalosť PHP a databáz(MySQL)

Kontakt po odbornej stránke:

Ing. Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta@mpc-edu.sk

Žiadosti so štrukturovaným životopisom zasielajte do 26.8.2013 na adresu:

HPK MRK Kúpeľná 3
Ing. Eva Kaduková, projektová manažérka
08020 Prešov

e-mail:eva.kadukova@mpc-edu.sk


ZMENA ADRESY

Hlavná projektová kancelária MRK Prešov bola presťahovaná zo sídla Levočská 11 na novú adresu Kúpeľná 3, 080 01 Prešov. Prosíme, aby ste prípadnú poštu posielali na novú adresu.Ďakujeme za porozumenie.


Nové akreditované vzdelávacie programy

Do našej ponuky vzdelávacích programov pribudli nové akreditované vzdelávacie programy. Odteraz sa môžete hlásiť aj na programy:

Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít
/špecializačné vzdelávanie, počet kreditov : 37 -nové/

Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme
/aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov : 15 -nové/

Viac informácií získate kliknutím tu


Napísali o Nás

Prečítajte si dva najnovšie články o škole v Šarišských Michaľanoch, v ktorej sa jej riaditeľovi Jaroslavovi Valaštiakovi darí postupne robiť malé zázraky. Škola je jednou z 200 ZŠ, ktoré sú zapojené do národného projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.

V škole v Šariššských Michaľanoch už rómske deti neobedujú oddelene, Korzár, 14.5. 2013
http://sabinov.korzar.sme.sk/c/6801407/v-skole-v-sarisskych-michalanoch-...

Segregácia Rómov je v Šariššských Michaľanoch minulosťou. Škola ide vzorom., topky.sk, 14.5. 2013
http://www.topky.sk/cl/10/1349482/Segregacia-Romov-je-v-Sarisskych-Micha...


Výzva na výber lektorov osvetových programov

na základe rozhodnutia Generálneho riaditeľstva MPC v Bratislave, MPC - Hlavná projektová kancelária národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít“ v Prešove v súvislosti s realizáciou osvetových programov práce s rodičmi žiakov z rómskych marginalizovaných komunít, vyhlasujeme výzvu na výber lektorov osvetových programov, ktoré sa budú realizovať v dvesto lokalitách všetkých krajov SR, okrem Bratislavského kraja. Ide o lektorovanie v nasledovných osvetových programoch:

1/ Podpora implementácie celodenného výchovného systému (40 h.)
2/ Podpora rodinného prostredia k príprave žiaka na začiatku školskej dochádzky (20 h.)
3/ Motivácia rodičov a ich detí k vzdelaniu a k profesijnej orientácii.(20 h.)

Termín uzavretia výzvy: 28.2.2013.

Celý text výzy
Príloha: Zoznam ZŠ Príloha: CV - Europas


Výzva č. 1: Lektor pre programy kontinuálneho vzdelávania

Budeme radi, ak sa rozhodnete zapojiť do národného projektu na pozícii Lektor pre programy kontinuálneho vzdelávania

Kritériá pre výber lektorov:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prípadne III. stupňa

- učitelia pre kontinuálne vzdelávanie,

- vysokoškolskí učitelia,

- pedagogickí a odborní zamestnanci s minimálne 6-ročnou praxou lektorovania dospelých,

- pedagogickí a odborní zamestnanci s minimálne 4-ročnou praxou so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít.

Svoje predbežné prihlášky posielajte v prípade záujmu národnej koordinátorke projektu
Mgr. Edite Kovářovej na e-mailovú adresu: edita.kovarova@mpc-edu.sk


Prečítajte si o kontinuálnom vzdelávaní

Výchova a vzdelávanie sú v Slovenskej republike založené okrem iného aj na princípoch celoživotného vzdelávania, zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu, vývoja a prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie. Pedagogický a odborný zamestnanec má v kontexte s uvedenými princípmi nielen právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj, ale aj povinnosť udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania a vykonávať pedagogickú a odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami.
Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a jeho regionálne pracoviská ako poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania ponúka vzdelávacie programy, ktoré sú v procese schvaľovania Akreditačnou radou Ministerstva školstva SR.
čítať viac


Máme 200 škôl

V mesiaci júl sa podarilo projektovej kancelárii dosiahnuť prvú métu pri implementácii národného projektu a podpísať zmluvy s plánovanými 200 základnými školami. Tie sa mohli prihlásiť o zapojenie do národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ od októbra minulého roku. Projekt je hradený z Európskeho sociálneho fondu a jeho ťažisková časť bude trvať dva školské roky - 2012/2013 a 2013/2014.
čítať viac


Experti počas prípravnej fázy projektu zameranom na celodenný výchovný systém navštívili 9 európskych krajín

Zahraničné pracovné cesty sa konali od novembra 2011 do marca 2012 a zúčastnilo sa na nich spolu 50 expertov, ktorí pripravovali pedagogický model celodenného výchovného systému na základných školách.
Cieľom týchto pracovných ciest bolo oboznámiť sa s modelom celodenného výchovného systému v Európe, získavať a vymieňať si skúsenosti s realizáciou modelu CVS a zabezpečiť zahraničné materiály a podklady k CVS. Zahraničné pracovné cesty mali medzinárodný aspekt a boli hlavným nástrojom na získavanie a prenos skúseností, podporovali princíp nadnárodnosti a slúžili k výmene skúseností a diskusii so zahraničnými partnermi.
čítať viac