TLAČOVÁ SPRÁVA / 29.9.2011

Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít


PREŠOV - Činnosť Metodicko-pedagogického centra (ďalej len „MPC“) je zameraná na výkon metodickej činnosti a na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (ďalej len „PZ a OZ“). V jeho kompetencii je od 1. októbra 2011 implementácia národného projektu pre základné školy (ďalej len „ZŠ“) v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji, ktoré vzdelávajú minimálne 20% žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt bude trvať 40 mesiacov do 31. januára 2015.
Koordinácia a implementácia národného projektu bude zabezpečená hlavnou projektovou kanceláriou v Prešove, kde bude sídliť aj regionálna projektová kancelária a prostredníctvom regionálnej projektovej kancelárie v Banskej Bystrici. Na základe založenia týchto kancelárií sa vytvorí 46 nových pracovných miest.
Hlavnými aktivitami projektu sú: Vzdelávanie PZ a OZ; Podpora celodenného výchovného systému (ďalej len „CVS“) na ZŠ a Technická podpora aktivít národného projektu. Cieľovou skupinou projektu je 4000 PZ, z toho 500 pedagogických asistentov, 200 OZ a 15 000 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo vekovej skupine 6 až 18 rokov. Projekt osloví aj 5000 rodičov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“). Do projektu bude takisto zapojených aj 5000 zamestnancov štátnej správy a samosprávy pracujúcich s MRK.
Vzdelávanie PZ a OZ bude počas nasledujúcich mesiacov prebiehať na základe analýzy vzdelávacích potrieb. Expertné skupiny, pozostávajúce z pedagógov s dlhoročnými skúsenosťami s prácou so žiakmi z MRK, vytvoria 12 programov kontinuálneho vzdelávania a minimálne 40 učebných zdrojov, vydávaných aj v rómskom jazyku. Pre trvalejšiu podporu a dlhodobú udržateľnosť NP sa plánuje tvorba a implementácia dištančnej formy vzdelávania, teda e-vzdelávania, pre potreby programov kontinuálneho vzdelávania.
• Na vzdelávaní sa zúčastní 3500 PZ, 500 pedagogických asistentov a 200 OZ.
• PZ a OZ získajú metodiku na tvorbu učebných materiálov pre žiakov z MRK.
• PZ a OZ vytvoria s pomocou metodiky 1000 učebných materiálov, za ktoré získajú finančnú odmenu.
• 100 najlepších učebných materiálov bude vydaných v printovej podobe aj v rómskom jazyku.
• Učebné materiály budú zverejnené na internetovej stránke projektu.


V rámci projektu bude na 200 ZŠ, spĺňajúcich kritériá, implementovaný pedagogický model školy s CVS, do ktorého sa zapojí 15000 žiakov z MRK a 5000 rodičov.
CVS umožní účinný rozvoj žiakov z MRK aj mimo vyučovania, vrátane voľnočasovej starostlivosti.
• CVS poskytne možnosť doplnenia základného vzdelania v rámci špecifického vzdelávacieho programu pre žiakov, ktorí neukončili ZŠ (Žiakom bude poskytnuté stravné v súlade s platnou legislatívou SR.).
• Novovytvorené učebné materiály zatraktívnia vzdelávanie žiakom z MRK.
• V rámci CVS prebehnú 3 osvetové programy, do ktorých sa zapoja rodičia žiakov z MRK.
Do projektu bude zapojených 200 ZŠ na základe vopred stanovených kritérií a každá zapojená ZŠ bude mať nasledovné výhody:
• Každá zapojená ZŠ dostane 2 interaktívne systémy.
• Každá ZŠ dostane 1 didaktický balíček v hodnote 10 000 eur podľa vlastného výberu z predloženého katalógu spracovaného na základe analýzy potrieb ZŠ.
• Každá ZŠ získa balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1000 eur.
• Každá ZŠ zamestná 2 pedagogických asistentov platených v rámci národného projektu na 2 roky – spolu vytvorených 400 nových pracovných miest.


Po ukončení národného projektu bude pedagogický model školy s CVS implementovaný na zapojených školách a bude poskytnutý ako príklad dobrej praxe ZŠ s vysokou koncentráciou žiakov pochádzajúcich z MRK. PZ a OZ, ktorí absolvujú vzdelávanie v rámci národného projektu budú schopní ďalej podporovať inklúziu žiakov pochádzajúcich z MRK.