TLAČOVÁ SPRÁVA / 16.12.2011

PREŠOV, BANSKÁ BYSTRICA - Nový národný projekt Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ sa začal implementovať od 1. októbra 2011. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a zapojiť sa do neho môže 200 základných škôl zo všetkých krajov, okrem Bratislavského. Projekt je riadený projektovými kanceláriami Metodicko-pedagogického centra v Prešove a v Banskej Bystrici. Trvanie projektu bude do 30. januára 2015.


Národný projekt sa bude realizovať na 200 základných školách vybraných na základe prihlášok podľa vopred stanovených kritérií. Hlavnými aktivitami projektu sú: Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s cieľom vyškoliť PZ a OZ na osvojenie profesijných kompetencii potrebných na rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“). Podpora celodenného výchovného systému na ZŠ s cieľom vytvoriť pedagogický model školy s celodenným výchovným systémom (ďalej len „CVS“) ako nástroj inklúzie žiakov z MRK. Nespornou výhodou pre školy, ktoré sa do projektu zapojili je aj tretia aktivita a to Technická podpora aktivít národného projektu, ktorá si kladie za cieľ modernizovať vyučovací proces na zapojených ZŠ prostredníctvom nových technológii a tým podporiť efektívnu implementáciu pedagogického modelu školy s CVS.
Dôležitými prínosmi je vytvorenie a realizácia 12 programov kontinuálneho vzdelávania; vzdelávanie 4200 pedagogických a odborných zamestnancov; vytvorenie min. 40 učebných zdrojov pre pedagogických a odborných zamestnancov; vytvorenie 400 pracovných miest pre pedagogických asistentov; zavedenie modelu celodenného výchovného systému na ZŠ, ktorý umožní účinný rozvoj žiakov z MRK aj mimo vyučovania, vrátane voľnočasovej starostlivosti; zahraničné stáže pre 120 pedagogických zamestnancov; vytvorenie 1000 učebných zdrojov pre žiakov pochádzajúcich z MRK.


Materiálna pomoc pre každú základnú školu zapojenú do projektu bude predstavovať dva interaktívne systémy, balíček školiaceho materiálu a potrieb v hodnote 1000 EUR
a didaktický balíček podľa vlastného výberu z predloženého katalógu v hodnote 10 000 EUR. Katalóg bude zostavený na základe požiadaviek a materiálov od základných škôl a bude priamo napĺňať ich potreby pri implementácii CVS.
K dnešnému dňu je dokončená Analýza vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov. Kompletná analýza bude verejnosti predstavená na celoslovenskom Seminári verejnej oponentúry 12. januára 2012 v Spišskom Podhradí a po skončení seminára bude dostupná aj širokej verejnosti v tlačenej podobe a v elektronickej podobe prostredníctvom novej webovej stránky WWW.EDUK.SK.
Do projektu sa doteraz záväzne prihlásilo 112 škôl z Prešovského a Košického kraja a 67 škôl z Banskobystrického kraja. Zároveň skupina päťdesiatich expertov zapojených do projektu vytvára model celodenného výchovného systému. V mesiacoch november a december zabezpečila hlavná projektová kancelária publicitu a podporu potenciálnym záujemcom o pozíciu pedagogického asistenta učiteľa a vytvorila databázu asistentov, ktorí sa budú môcť zapojiť do projektu na základných školách. Spolu 10 expertov sa zúčastnilo dvoch zahraničných pracovných ciest, kde sa stretli s partnerskými organizáciamii (Fundatia Ruhama, Oradea, Rumunsko a ZŠ s MŠ nám. 28.října, v spolupráci so ZŠ Křenova, rómskym strediskom DROM a o.s. Ratolest, Brno, Česká republika) s cieľom oboznámiť sa
s pedagogickým modelom CVS (vo vzťahu k edukácii žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia), získavať a vymieňať si skúsenosti s realizáciou modelu CVS a zabezpečiť zahraničné materiály a podklady k tvorbe modelu CVS.
Do konca mesiaca december bude zároveň vytvorená metodika tvorby učebných zdrojov
a vytvorený predbežný katalóg pre kompletizáciu „didaktického balíčka“ – z požiadaviek a materiálov základných škôl.
Po ukončení národného projektu bude pedagogický model školy s CVS implementovaný na zapojených školách a bude poskytnutý ako príklad dobrej praxe ZŠ s vysokou koncentráciou žiakov pochádzajúcich z MRK. PZ a OZ, ktorí absolvujú vzdelávanie v rámci národného projektu budú schopní ďalej podporovať inklúziu žiakov pochádzajúcich z MRK.