Stanovisko personálneho odboru MŠVVaŠ SR k zaraďovaniu pedagogických asistentov - aktualizované 9.10.2012

Každému pedagogickému zamestnancovi, ktorého zamestnávateľ zaradí do adaptačného vzdelávania a s tým súvisiaceho kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec prináleží príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca. Začínajúci pedagogickí zamestnanci s požadovaným úplným stredným vzdelaním sa zaraďujú do 7. platovej triedy. Teda, ak zamestnávateľ zaradí pedagogického asistenta s úplným stredným vzdelaním do adaptačného vzdelávania, tento je tým zaradený do kariérového stupňa začínajúci pedagogický asistent a prináleží mu zaradenie do 7. platovej triedy a príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca, ktorý je v súčasnosti v tomto prípade 25 €.
Začínajúcemu pedagogickému asistentovi s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa prináleží zaradenie do 8. PT a príplatok vo výške 27,50 €. To isté platí aj v prípade, ak má pedagogický asistent vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, teda zaradí sa do 8. PT s príplatkom 27,50 € z dôvodu, že podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. najvyšším požadovaným vzdelaním asistenta učiteľa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a podľa zákona č. 553/2003 Z. z. na vyššie ako požadované vzdelanie sa pri zaradení do platovej triedy neprihliada. Poznamenávam, že príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca je nárokovou zložkou platu, čiže zamestnanec má na jeho vyplácanie zákonný nárok. Samozrejme, že tento príplatok patrí len začínajúcemu asistentovi učiteľa, t.j. takému, ktorý ešte nevykonával žiadnu pedagogickú činnosť, čiže vstupuje do pracovného procesu ako pedagogický zamestnanec prvý krát.


Asistent učiteľa sa po ukončení adaptačného vzdelávania zaradí do kariérového stupňa samostatný asistent učiteľa, zastaví sa mu vyplácanie príplatku začínajúceho asistenta učiteľa a zaradí sa do platovej triedy nasledovne – asistent učiteľa s ÚSO vzdelaním do 8. PT a s VŠ vzdelaním prvého stupňa do 9. PT. Do 9. PT sa zaradí aj asistent učiteľa s VŠ vzdelaním druhého stupňa pedagogickým asistentom s nepedagogickým vzdelaním plynie tiež dvojročná lehota na začatie doplňujúceho pedagogického štúdia podľa § 61 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., ak je to ich prvý pracovný pomer v zaradení pedagogického zamestnanca a po ukončení adaptačného vzdelávania sa počas plynutia uvedenej lehoty považujú za kvalifikovaných.


Pedagogickým asistentom s nepedagogickým vzdelaním plynie tiež dvojročná lehota na začatie doplňujúceho pedagogického štúdia podľa § 61 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z., ak je to ich prvý pracovný pomer v zaradení pedagogického zamestnanca a po ukončení adaptačného vzdelávania sa počas plynutia uvedenej lehoty považujú za kvalifikovaných.
Poznamenávam, že tabuľka upravujúca zaraďovanie jednotlivých kategórií a podkategórií PZ a OZ do platových tried v závislosti od získaného stupňa vzdelania a získaného kariérového stupňa je zverejnená na webovom sídle ministerstva www.minedu.sk, v časti zamestnanci rezortu.

Ing. Jarmila Belešová
riaditeľka personálneho odboru

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel: 02/59374 452
www.minedu.sk