Oznam k štrajku

V súvislosti s plánovaným štrajkom pedagogických zamestnancov od 26.11.2012 Vás chceme informovať o skutočnostiach týkajúcich sa vykazovania pracovnej činnosti pre národný projekt (NP).
Počas trvania štrajku si môžu zamestnanci NP na dohodu (koordinátori NP v ZŠ/riaditelia ZŠ, učitelia/vedúci ZÚ, ekonomickí zamestnanci škôl ako podporní administratívni zamestnanci; konzultanti) vykazovať pracovnú činnosť na projekte, keďže štrajk je v súvislosti s hlavným pracovným pomerom.


Vedúci záujmových útvarov môžu počas štrajku viesť záujmový útvar v rámci NP (a vykazovať činnosť na projekte) len v prípade účasti detí na činnosti záujmového útvaru. Preto Vás prosíme, aby ste včas deťom (a rodičom) oznámili, či bude záujmová činnosť v CVS realizovaná a zabezpečili si tak účasť detí v ZÚ.


Usmernenie k vyplneniu KV:
1. neúčasť na štrajku – mesačný fond je 165 hodín (pri 7,5 hodinovom prac. čase), interval práce uvádzate podľa dochádzky na pracovisku
2. účasť na štrajku:
a) 1-dňová (26.11.2012) : neuvádzate si žiadny interval, odpracovaný počet hodín v hlavnom pracovnom pomere v daný deň je 0 a v poznámke (posledný stĺpček) uvádzate Nepl. voľno (veľkosť písma 7), mesačný fond bude 157,5 hod.
b) 2-dňová (26.11.-27.11.2012) : neuvádzate si žiadny interval, odpracovaný počet hodín v hlavnom pracovnom pomere v dané dni je 0 a v poznámke (posledný stĺpček) uvádzate Nepl. voľno (veľkosť písma 7), mesačný fond bude 150 hod.
c) 3-dňová (26.11.-28.11.2012) : neuvádzate si žiadny interval, odpracovaný počet hodín v hlavnom pracovnom pomere v dané dni je 0 a v poznámke (posledný stĺpček) uvádzate Nepl. voľno (veľkosť písma 7), mesačný fond bude 142,5 hod.
d) Podobne pokračujete v prípade dlhšieho trvania štrajku.
e) Analogicky postupujete v prípade 8-hodinového pracovného času.


Ak počas štrajku budete vykazovať činnosť na projekte, do intervalu uvediete iba rozsah činnosti na projekte.
Pripomíname, že intervaly v KV sa nevypĺňajú v prípade dovolenky (do poznámky D), celodennej návštevy u lekára (v poznámke P, alebo OČR), práceneschopnosti ( do poznámky PN).
V KV (v poznámke) nie je potrebné uvádzať dôvod neprítomnosti na pracovisku, ak je pracovný deň s náhradou mzdy v prípadoch ako sú školenie, vzdelávanie, prekážka v práci, v daný deň si uvediete do KV interval ako v iné pracovné dni, keď ste na pracovisku.


K výkazom pedagogických asistentov:

V prípade neúčasti na štrajku si pedagogický asistent do pracovného výkazu uvádza:
Implementácia CVS v ZŠ (názov školy) : Výkon pedagogických činností pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho a výchovného programu školy s CVS - vytváranie podmienok vo výchove a vzdelávaní na prekonávanie informačných, jazykových, sociálnych, kultúrnych či zdravotných bariér – príprava didaktických pomôcok a materiálneho zabezpečenia pre záujmové útvary, výzdoba triedy a návšteva komunity.

V prípade, že sa počas štrajku nachádzajú v škole žiaci a pedagogický asistent je poverený dozorom, túto skutočnosť uvedie v pracovnom výkaze.
Zároveň si dovoľujeme požiadať všetkých pedagogických asistentov, ktorí sa zúčastňujú kontinuálneho vzdelávania a uvádzajú si túto skutočnosť vo výkaze a zamestnávateľ im poskytuje z tohto dôvodu voľno s náhradou mzdy, aby vo výkaze pri danom dni uviedli číslo študijnej skupiny a lektora požiadali o vyhotovenie kópie prezenčnej listiny. Na základe usmernenia RO je potrebné priložiť k pracovnému výkazu kópiu pozvánky a prezenčnej listiny.


Ďakujeme za spoluprácu.
Metodicko-pedagogické centrum

Hlavná a regionálna projektová kancelária - Prešov
Regionálna projektová kancelária - Banská Bystrica


Poznámka:
Vzorové výkazy za november (11/2012) pre učiteľov sú priebežne sprístupňované vo vašich monitorovacích kontách na adrese http://monitoring.eduk.sk . Všetky školy budú mať výkazy zverejnené do 30.11.
V prípade otázok k výkazom prosíme kontaktujte zamestnancov projektových kancelárií (PO a BB), ktorí sú poverení kontrolou správnosti a súladu Vašich výkazov.


Výkazy pedagogických asistentov – p. Majirská, p. Gajdošová ( pre všetky školy v projekte)
Výkazy vedúcich ZÚ (učitelia) – administrátori PO, BB
+ Podporný administratívny personál (ekonomickí zamestnanci ZŠ) - administrátori PO, BB
Výkazy RŠ/koordinátorov NP v ZŠ (vzor bude zverejnený v pondelok 26.11.) – koordinátori PO, BB