Usmernenie k predkladaniu výkazov ku koncu kalendárneho roka

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,
v súlade s finančným ukončovaním kalendárneho roka Vás prosíme v termíne do 30.11. nahlásiť záväzný počet vykazovaných hodín Vašich pedagogických zamestnancov za mesiac november a mesiac december.


Termín pre predkladanie pracovných výkazov za november sa nemení, t.j. výkazy je potrebné predložiť do 5. 12.


Vyššie uvedený počet hodín je potrebné nahlásiť z dôvodu vyčíslenia finančných prostriedkov pre depozit, aby ste hodiny vykázané v novembri mali uhradené vo výplatnom termíne január a nevznikol sklz.


Počet hodín je záväzný, po danom termíne ho nebude možné meniť a tento počet hodín bude potrebné následne vykázať aj v PV a KMV.


Tabuľku, do ktorej prosím doplniť vykazovaný počet hodín za mesiac november a december u jednotlivých zamestnancov (vo zvýraznenom stĺpci) Vám bude zaslaná administratívnym zamestnancom, ktorý má pridelenú Vašu školu.


Ak pracovné výkazy za mesiac december spracujete za obdobie vykonávania činnosti 1. – 15. december a identicky v priloženej tabuľke uvediete počet hodín za toto obdobie, bude Vám takisto odmena zadecember vyplatená z prostriedkov depozitu vo výplatnom termíne január a nebudú sa na ňu vzťahovať zmeny v legislatíve. Pracovné výkazy je potrebné zaslať v tomto prípade do 7. januára 2013, pričom Vám budú predpripravené zverejnené na www.eduk.sk do 20.12.2012. V mesiaci december bude možné vykazovať pracovnú činnosť len do 15. 12. 2012 podľa vami ohlásených aktivít – monitoring hlásenia vzdelávacích aktivít (nebudú možné presuny krúžkov z nasledujúceho týždňa do obdobia od 1. do 15. decembra bude potrebné dodržať týždenný pracovný čas uvedený v DoPČ.


V prípade nezaslania počtu hodín vo vyššie uvedenom termíne, bude odmena za mesiac november a december pripísaná na účet zamestnancov vo výplatnom termíne február a bude sa na ňu vzťahovať odvodové zaťaženie v súlade so zmenami v legislatíve. Bude to tak aj prípade výkazov s termínom vykonávania činnosti po 15. decembri.
Je na zvážení riaditeľa školy a pedagogických zamestnancov, aký termín pre zaslanie podkladov a spracovanie PV považuje za vhodnejší.


Refundácia miezd asistentov je možná v dohodnutých termínoch – tj. mzda za november bude refundovaná v prípade dodržania podmienok do konca decembra.


Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že spoločnými silami zvládneme zvýšenú administratívnu záťaž spojenú s ukončovaním kalendárneho roka a vyrovnáme naše záväzky k spokojnosti Vás a Vašich zamestnancov.


Ing. Eva Kaduková
manažérka projektu

Komentáre

Prečo práce (konzultácie a iné činnosti v súvislosti s implementáciou CVS)vykázané po 14.12. 2012 budú v dohodách odmeňované po novom, keď legislatívne zmeny sa týkajú dohôd uzavretých po 1.1.2013?
http://www.aktuality.sk/clanok/218573/pre-dohodarov-budu-platit-od-1-jan... Nikmonová

Dobrý deň,
legislatívne zmeny sa týkajú dohôd, ktoré budu vyplácané od druhej polovice januára. Keďže pre vyčíslenie prostriedkov za dohody do depozitu je možné len pre obdobie vykazovania činnosti do 14.decembra, preto si dohodári mohli zvoliť či chcú mať vyplatené prostriedky vo výplatnom termíne január, ale len za obdobie do 14. decembra alebo za obdobie do 31. decembra, ale vo výplatnom termíne februárovom. S pedagogickými zamestnancami sú uzatvorené dohody na súvislú činnosť do 30.6. preto sa ich týkajú legislatívne zmeny.
Projektová kancelária MRK