TLAČOVÁ SPRÁVA /17. 12. 2012

ZŠ Matice Slovenskej v Prešove zapojená do národného projektu

Záujmový útvar RozprávkovoV pondelok 17. decembra sa na základnej škole Matice Slovenskej v Prešove uskutočnila tlačová konferencia k národnému projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“. Tlačová konferencia bola zorganizovaná z iniciatívy poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Svetlany Pavlovičovej v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Cieľom besedy bolo informovanie verejnosti o stave implementácie celodenného výchovného systému v rámci národného projektu, do ktorého je zapojená ZŠ Matice Slovenskej ako jediná škola v rámci krajského mesta Prešov.
Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu sumou viac ako 24 mil. Eur. Realizátorom projektu je Metodicko-pedagogické centrum, ktoré pomáha implementovať celodenný výchovný systém na 200 základných školách na celom Slovensku. Projekt má ambíciu vytvoriť model inkluzívneho školského prostredia prostredníctvom inovácií vo výučbe, voľnom čase, ale najmä lepšej pripravenosti pedagógov na problémy výchovy a vzdelávania žiakov z MRK. Jeho cieľom je vytvorenie podmienok na základných školách skvalitnením výučby a zlepšením výchovno-vzdelávacích výsledkov primárne žiakov z marginalizovaných rómskych komunít, ale zároveň prináša výhody pre všetkých žiakov základných škôl rozvíjaním ich vzdelávacích potrieb. Celodenný výchovný systém má podporiť desegregáciu v školstve a prispievať k vytvoreniu otvorenej, multikultúrnej a pozitívnej atmosféry na školách.
Vypracované učebné osnovy pre voliteľné predmety, plány činností záujmových krúžkov a materiálna podpora spojená s pokrytím personálnych nákladov na zabezpečenie popoludňajších aktivít sú výhodami, ktoré národný projekt ponúka aj tejto základnej škole.
Školy zapojené do projektu navštevuje spolu 45 084 žiakov z ktorých je 22 006, teda takmer 50% zo sociálne znevýhodneného prostredia. Spolu 200 škôl zapojených do projektu sa nachádza vo všetkých krajoch Slovenskej republiky, okrem Bratislavského kraja. Prešov je sídlom kraja s najvyšším podielom obyvateľov spadajúcich do cieľovej skupiny národného projektu a preto je aj najvyšší počet základných škôl zapojených do projektu – viac než 80 – práve z tohto kraja.
Celkovo 2 700 pedagogických zamestnancov, z toho 200 riaditeľov základných škôl a 2 500 učiteľov a vedúcich záujmových útvarov spolupracuje pri implementácii celodenného výchovného systému.
Účastníkmi konferencie boli: Ing. Svetlana Pavlovičová, poslankyňa NR SR; Ing. Eva Kaduková, manažérka projektu; Mgr. Róbert Korec, hlavný koordinátor MPC pre rómsku problematiku a PaedDr. Renáta Borščová, riaditeľka ZŠ Matice Slovenskej.

Kontakt pre média: Nina Šilanová nina.silanova@mpc-edu.sk.