Informácia ohľadom výmenných stáži - dvojičiek

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

v nadväznosti na doterajšie skúsenosti a pripravované Výmenné stáže v školskom roku 2013/2014 je potrebné postupovať nasledovne:

- v aktuálnom školskom roku zrealizuje každá škola 3- dňovú súvislú výmennú stáž na partnerskej škole podľa rozpisu z predchádzajúceho školského roka
- termín stáže je nutné nahlásiť mailom minimálne 10 dní vopred na adresu národnej koordinátorky- edita.kovarova@mpc-edu.sk a svojmu pridelenému administratívnemu zamestnancovi z dôvodu prípravy PV a KMV (tomu, ktorému zasielate pracovné výkazy)
- pozvánku pred realizáciou zašlite mailom k prideleniu čísla tiež národnej koordinátorke
- vytlačenú:
1. pozvánku s číslom, 2. potvrdenie o účasti, 3. prezenčnú listinu, 4. prihlášku, správu zo stáže, 5. prípadne CP s ostatnou dokumentáciou, zašlite po jej realizácii najneskôr do 10 dní do projektovej kancelárie buď do:
Prešova na adresu Mgr. Edita Kovářová- MPC - HPK Kúpeľná 3 , 080 01 Prešov alebo do Banskej Bystrice (školy podliehajúce pod regionálnu kanceláriu BB) na adresu Ing. Ivan Petrík, PhD. MPC – Regionálna projektová kancelária MRK, Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica
- každý doklad posielajte - 1x originál, 2 kópie (prihlášku potrebujeme 2x originál !)
- v prípade uplatnenia cestovných náhrad prosím postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

V prípade vyplnenia cestovných príkazov Vás žiadam o vyplnenie tlačiva (v prílohe VZOR CP), konkrétne v bodoch:
1) priezvisko, meno (v CP bod 1.)
2) bydlisko (bod 2.)
3) začiatok cesty, miesto a čas začatia cesty
4) miesto rokovania – výkonu práce
5) účel cesty – z pozvánky, resp. zo zadania úlohy
6) koniec cesty (miesto, dátum a hod.)
7) vypísať všetkých spolucestujúcich (v prípade ak idete súkromným alebo služobným vozidlo a cestuje Vás viac – v CP bod 3.)
8) uviesť druh dopravného prostriedku, pri služobnom, resp. vlastnom automobile je potrebné uviesť ŠPZ vozidla. V prípade cestovania verejnou dopravou doložiť aj cestovné lístky súvisiace s dátumom konania stretnutia.
9) Podpis zamestnanca vyslaného na SC v zmysle § 57 zákonníka práce tu je potrebné uviesť číslo účtu príjemcu (vyplatenie prebehne prevodom)
10) V žiadnom prípade nepodpisujte schválenie cesty, ani predbežnú finančnú kontrolu, nevypĺňajte vašu školu ako zamestnávateľa (v tomto prípade sa výmennej stáže zúčastňujete ako zamestnanci MPC v rámci projektu), číslo CP, osobné číslo a útvar.

Následne je potrebné kompletne vyplniť vyúčtovanie:
- Odchod odkiaľ (zvyčajne miesto trvalého bydliska), nezabudnite vypísať aj hodinu odchodu (musí korešpondovať s hlavičkou cestovného príkazu a priloženými cestovnými lístkami)
- Príchod kam (miesto výkonu práce), nezabudnite vypísať aj hodinu príchodu
- Odchod odkiaľ (totožné s miestom príchodu, miestom výkonu práce)
- Príchod kam (zvyčajne miesto trvalého bydliska)
- Doplniť čas pracovného výkonu (v tabuľke – musí korešpondovať s pozvánkou a tiež s priloženými lístkami na verejnú dopravu!)
- Výšku cestovných náhrad vyplníme na základe vami zaslaných podkladov v projektových kanceláriách.

Pri nárokovaní cestovného je potrebné doložiť:
- Doklad o výške cestovného prostredníctvom verejnej dopravy (napr. potvrdenie dopravcu, cestovný lístok). V prípade, že nedoložíte cestovné doklady, nebude Vám preplatené cestovné!
Od Vás, ktorí ste sa služobnej cesty zúčastnili vlastným motorovým vozidlom potrebujem doplniť nasledovné:
• Dohoda o použití vlastného motorového vozidla na pracovnú cestu
• Záznam o jazde
• Technický preukaz vodiča (kópia)
• fotokópie poistných zmlúv (havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie)
• doklad o zaplatení poistiek – ústrižok, alebo výpis z účtu, kde vieme identifikovať konkrétnu poistnú zmluvu
• Pri použití motorového vozidla iného ako vlastného, je potrebné priložiť súhlas vlastníka na použitie motorového vozidla - v prípade, že automobil nie je napísaný (evidovaný) na vás, je potrebný súhlas majiteľa s použitím vozidla na pracovné účely

Následne po uskutočnení výmennej stáže je potrebné zaslať do príslušnej regionálnej kancelárie najneskôr do 10 dní po skončení pracovnej cesty dôkladne vyplnené cestovné príkazy, podpísané účastníkmi stáže aj spolu s uvedeným číslom účtu kde budú zaslané cestovné náhrady. Po tejto dobe nebude cestovný príkaz spracovaný na vyplatenie (v zmysle platnej legislatívy).
Spolu s vyplneným cestovným príkazom je potrebné vyplniť formulár – Správa zo služobnej cesty. V Správe z SC by mali byť zhrnuté tie isté informácie, ktoré uvádzate v správe zo stáže. Každý účastník stáže spracuje správu zo služobnej cesty samostatne.Cestovné príkazy na iných tlačivách nebudú akceptované a nebudú spracované na preplatenie.

Ďakujeme za pochopenie

Kolektív projektu.

Prílohy:

Cp veľký nový
potvrdenie o účasti na výmennej stáži
Pozvánka-dvojičky
Prezenčná listina účastníkov výmennej stáže
Prihláška na výmennú vzdelávaciu stáž
Správa zo služobnej cesty
správa zo stáže
Súhlas - použitie
VZOR - CP