UČITELIA, KTORÍ SA VENUJÚ RÓMSKYM ŽIAKOM, SA MÔŽU ĎALEJ VZDELÁVAŤ

Tlačová správa 16.02.2015

UČITELIA, KTORÍ SA VENUJÚ RÓMSKYM ŽIAKOM, SA MÔŽU ĎALEJ VZDELÁVAŤ

Túto možnosť im prináša Národný projekt Metodicko-pedagogického centra. V rámci kontinuálneho vzdelávania môžu zlepšovať svoje kompetencie spojené s prácou s marginalizovanými rómskymi komunitami, osvoja si inovatívne metódy a môžu profesijne rásť.

Národný projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) už počas troch rokov učiteľom ponúkol 9 akreditovaných programov. Pedagógovia, vychovávatelia či psychológovia sa špecializovali na témy: spolupráca rodiny a školy, multikultúrna výchova, prevencia sociálno-patologických javov či rozvíjanie komunikačných zručností. Samostatný program je určený aj pedagogickým asistentom. Do vzdelávacieho programu sa doteraz prihlásilo 4244 uchádzačov, z nich 2706 už má vzdelávanie úspešne za sebou.

Od nového roku sa môžu učitelia prihlásiť do posledných troch akreditovaných programov: Profesijný rast a sebarozvoj, Kooperatívne učenie a vyučovanie v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia školy a Súčasti systematického plánovania rozvoja školy v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia.

Dvesto základných škôl z celého Slovenska aplikuje celodenný výchovný systém a inklúziu už od roku 2012. Vo vybraných základných školách, pracoviskách MPC či v špeciálnych učebniach kontinuálneho vzdelávania budú učitelia profesijne rásť do októbra 2015. Zapojiť sa môžu aj kolektívy učiteľov a pedagógovia zo škôl, ktoré nie sú súčasťou projektu, no pracujú s marginalizovanými rómskymi komunitami.

Viac informácií k jednotlivým programom, ako aj prihlášky na vzdelávanie nájdete na webstránke projektu www.eduk.sk

Nina Šilanová, manažérka publicity projektu MRK 1
Kontakt: +429 918246 476, nina.silanova@mpc-edu.sk

Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu:

Martina Slušná, mobil: 0907 910 498, martina.slusna@ minedu.sk
Monika Hucáková, mobil: 0915 835 841, monika.hucakova@minedu.sk

https://www.minedu.sk/ucitelia-ktori-sa-venuju-romskym-ziakom-sa-mozu-da...