ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE A HODNOTENIE NÁRODNÉHO PROJEKTU MRK I

Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) a hlavná projektová kancelária národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len „MRK I.“) zorganizovala 15. júna v Banskej Bystrici a 17. júna v Prešove Záverečné evalvačné stretnutie a prezentáciu výstupov projektu, ktorý sa v októbri 2015, po troch školských rokoch, ukončí.


Dôležitosť projektu a jeho zmysel potvrdili na stretnutiach aj samotní prezentujúci. Myšlienka národného projektu bola napriek rôznorodosti škôl a podmienok súvisiacich s jeho realizáciou úspešná nielen u pedagógov a žiakov, ale aj u rodičov. Príspevky riaditeľov základných škôl, pedagogických asistentov či lektorov osvetových programov potvrdili potrebu pokračovať v realizácii CVS aj po skončení projektu, s dôrazom na udržanie pozície pedagogického asistenta v základných školách. V základných školách pracovalo počas troch školských rokov 400 asistentov učiteľa, na refundáciu ich mzdy sa vyčerpá viac ako 10 300 000 €, viac ako 2000 učiteľov realizovalo 500 000 hodín záujmových útvarov za takmer 4 000 000 € pre 22 000 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.


„Sme radi, že na základe spätnej väzby môžeme aj po ukončení projektu skonštatovať, že bol úspešný a naplnil očakávania zapojených škôl. Doplnil personálne obsadenie školy a napomáhal učiteľom s pomocou pedagogických asistentov efektívnejšie vzdelávať žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Financovaním záujmových útvarov vytvoril priestor na realizáciu prípravy žiakov na vyučovanie, zvýšil ich motiváciu a posilnil šance na ich školskú úspešnosť,“ zhodnotila na záver manažérka projektu Eva Kaduková.


Dvesto základných škôl z celého Slovenska aplikuje celodenný výchovný systém a inklúziu už od roku 2012. Projekt bol rozdelený na tri hlavné aktivity – Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, Podpora celodenného výchovného systému a Technická podpora aktivít projektu. Celkový r ozpočet projektu bol 24 989 002 €.