TLAČOVÁ SPRÁVA 12.12. 2014

ŠKOLY DOSTANÚ KNIHY, HRY A NOSIČE S DIDAKTICKÝM OBSAHOMMetodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na Didaktické
pomôcky na CD a DVD nosičoch. Ide o jedno z posledných verejných obstarávaní pre
národné projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie žiakov a detí z marginalizovaných
rómskych komunít. Pomôcky, ktoré sú súčasťou obsahu didaktického balíčka, dostanú
základné a materské školy zapojené do dvoch projektov.Verejné obstarávanie na didaktické pomôcky vyhlasuje Metodicko-pedagogické centrum
v rámci národných projektov Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni
školskej sústavy (MRK II) a projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii
marginalizovaných rómskych komunít (MRK I). Ide o podlimitnú zákazku s predpokladanou
hodnotou 96 777 EUR bez dane s pridanou hodnotou, s termínom predpokladaného
zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania dňa 16. decembra 2014.
Dôvodom spojenia procesu verejného obstarávania pre oba projekty je skutočnosť, že
pomôcky v didaktických balíčkoch spadajú pod rovnaký predmet obstarania z hľadiska
zákona o verejnom obstarávaní.


Predmetom obstarávania sú CD a DVD nosiče, knihy, hry a iné pomôcky pre potreby 110
materských a 200 základných škôl na celom Slovensku, s výnimkou Bratislavského kraja.
Výukové CD a DVD sú zamerané na všetky predmety výchovno-vzdelávacieho procesu
vrátane predmetov s umeleckým zameraním, cudzích jazykov a jazykov národnostných
menšín. Tieto pomôcky zefektívnia prácu učiteľa v rámci Celodenného výchovného systému
a vzbudia väčší záujem detí o poznávanie a nadobúdanie vedomostí. Obstarávané pomôcky
tiež budú zábavnou formou rozvíjať osobnosť dieťaťa predškolského veku.
“Vzhľadom na nepodnetnosť domáceho prostredia detí z marginalizovaných rómskych
komunít je potrebná stimulácia týchto rozvojových oblastí všetkými možnými prostriedkami,
ktoré zabezpečia záujem detí a ich motiváciu k učeniu sa. Tieto didaktické pomôcky môžu byť
súčasťou interaktívnych systémov, ktoré boli rovnako zahrnuté v didaktickom balíčku a v
súčasnosti sú už v prostredí všetkých 110 materských škôl využívané.” Dodáva Ivana Kirkov,
manažérka projektu MRK II.


Školy si obsah balíčkov mohli vybrať podľa vlastných potrieb a preferencií. Vybavenie
základných a materských škôl nimi umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových
útvarov a krúžkov ako aj podporiť implementáciu inkluzívneho modelu edukácie.
Projekty sú financované z operačného programu Vzdelávanie, realizuje ich Metodickopedagogické
centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR.