TLAČOVÁ SPRÁVA 16.6.2015

NA ZÁVEREČNÝCH STRETNUTIACH ODPREZENTOVALI POZITÍVNE PRÍKLADY Z PRAXEV Banskej Bystrici a v Prešove sa uskutočnili záverečné evalvačné stretnutia národného
projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných
rómskych komunít“ (MRK1). Skupina zhotoviteľov projektu predstavila aj záverečnú
evalvačnú správu.


Záverečné evalvačné stretnutie a výstupy z národného projektu, ktorý sa v októbri po troch
školských rokoch ukončí, pripravilo Metodicko-pedagogické centrum a hlavná projektová
kancelária. Zámerom organizátorov záverečného stretnutia bolo priniesť skúsenosti a príklady
z praxe z pohľadu rôznych účastníkov projektu – riaditeľov, učiteľov, pedagogických
asistentov či lektorov, ako aj oboznámenie s evalvačnou správou, ktorú pripravila skupina
hodnotiteľov projektu.


Prvé stretnutie sa uskutočnilo v pondelok 15. júna 2015 od 9.00 do 12.30 h v komunitnom
centre KOMUCE na Robotníckej 12 v Banskej Bystrici. Druhé stretnutie sa bude konať na
pôde regionálneho pracoviska Metodicko-pedagogického v Prešove centra v stredu 17. júna
2015 od 8.30 do 15.30 h.


Dvesto základných škôl z celého Slovenska, zapojených do projektu, aplikuje celodenný
výchovný systém a inklúziu už od roku 2012. Projekt bol rozdelený na tri hlavné aktivity –
Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, Podpora celodenného výchovného
systému a Technická podpora aktivít projektu. Celkový rozpočet projektu bol 24 989 002 €.