Učiteľská práca je dynamická a prináša množstvo zmien a prekvapení

Projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít sa pomaly končí a my sme sa opýtali zástupcov škôl, ktorý sa doň zapojili, ako ho spätne hodnotia. Na naše otázky odpovedá Martin Farbar, zástupca riaditeľa základnej školy Ivana Krasku v Trebišove. Základná škola je situovaná v rómskej osade a navštevuje ju 948 žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.


Prečo ste sa zapojili do projektu MRK, čo ste od neho očakávali?
Projekt nás zaujal hlavne preto, že jeho ciele boli totožné s dlhodobými cieľmi našej školy. Škola nastúpila cestu inklúzie pred niekoľkými rokmi, nakoľko inklúzia je podľa nášho názoru jedinou cestou akou sa môže uberať škola, ktorú navštevuje 898 žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia marginalizovanej rómskej osady. Od projektu sme očakávali hlavne finančnú podporu, ktorou sme mohli motivovať pedagógov, ktorí prakticky vykonávali pre nich už bežné činnosti, ale boli za ne aj finančne ohodnotení.


Splnil projekt vaše očakávania a čo pozitívne vám priniesol?
Projekt naplnil naše očakávania na viac ako 100%. Spolupráca s realizačným tímom bola úžasná a počas celého trvania projektu sme sa nestretli s jediným členom realizačného tímu, ktorý by nebol ochotný nájsť riešenie vzniknutých problémov. Škola získala prisľúbené pomôcky a aj dvoch nových asistentov učiteľa, ktorí sa stali plnohodnotnými členmi nášho pedagogického kolektívu.


V čom vidíte dôležitosť celodenného výchovného systému?
Vplyv celodenného výchovného systému už overilo množstvo odborníkov a aj v dnešnej dobe tento systém poskytuje množstvo odpovedí na problémy výchovy a vzdelávania, a to hlavne u žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia marginalizovaných osád. Umožňuje kvalifikovanému personálu vytvoriť podnetné prostredie pre deti, ktoré doma nemajú vytvorené podmienky pre rozvoj svojich zručností a schopností. Deti môžu zmysluplne tráviť svoj voľný čas a vo väčšine prípadov získavajú kladný vzťah k vzdelávaniu, čo je pre tieto deti veľmi dôležité. Je len na škodu, že v súčasnom školstve nie je možnosť realizovať tento systém na školách ako je naša, nakoľko finančná náročnosť projektu to neumožňuje.


Aký vplyv mal projekt na žiakov – došlo aj k zmenám ich správania, k zlepšeniu dochádzky a podobne?
Žiaci, ktorí boli aktívne zapojení do projektu mali možnosť tráviť väčšie množstvo času v priestoroch školy, využívať priestory učební a pomôcky v rámci krúžkov, ktoré boli vytvorené podľa ich záujmu. Učitelia mali v skupinách menšie množstvo žiakov a tak sa mohli individuálne venovať jednotlivým žiakom, čím sa vytvoril lepší vzťah medzi učiteľom a žiakom. Tento vzťah bol prospešný pre obe zainteresované strany, nakoľko sa odrazil v priaznivejšej klíme počas vyučovacích hodín, čo viedlo k zlepšeniu učebných výsledkov, správania a dochádzky týchto žiakov. Zlepšeniu dochádzky, ako aj spolupráci s komunitou a žiakmi značne prispeli aj asistenti učiteľa, ktorí sú v priamom kontakte s komunitou.


Zúčastnili ste sa aj na výmenných stážach, čo vám tieto stáže priniesli?
Výmenné stáže nám priniesli nové kontakty v rámci školy, s ktorou sme spolupracovali. Učitelia si stále majú čo povedať a navzájom si poradiť. Nakoľko sme percentom žiakov zo SZP v značne odlišnej situácii , boli naše stretnutia dosť názorovo odlišné, a preto sme mali stále o čom diskutovať.


Vidíte zmysel v udržaní asistentov učiteľa na školách? Ako a v čom konkrétne vám pomáhajú?
Na našej škole pôsobia asistenti už od roku 2002. V súčasnej dobe pracuje u nás 13 asistentov a sú nám nápomocní vo všetkých oblastiach, ktoré má asistent učiteľa v pracovnej náplni. Je to široká paleta činností od činnosti s učiteľom vo vyučovacom procese až po spoluprácu s komunitou. Prínos asistenta pri úspešnej interakcii s pedagógom v triede je evidentná a prínosná hlavne pre žiaka. Pri správne zvolenom asistentovi učiteľa získava škola neoceniteľného pomocníka pre prácu s komunitou, ktorý dokáže riešiť problémy, ktoré sa zdajú neriešiteľné.


Ako by ste zhodnotili ďalšie vzdelávanie učiteľov v prípade, že ste sa zapojili do niektorého z programov kontinuálneho vzdelávania?
Pedagógovia našej školy sa zapojili do vzdelávania v oblasti integrácie multikultúry do vyučovacieho procesu. Táto problematike je im blízka a privítali množstvo inovatívnych spôsobov práce so žiakmi z MRK, ktoré mohli efektívne využívať pri svojej práci.


Tri roky trvania projektu je dlhá doba, zažili ste počas nich na škole niečo, čo vás milo prekvapilo?
Učiteľská práca je dynamická a každý deň prináša množstvo zmien a prekvapení. Nie je možné vypichnúť jednu udalosť, každá má svoje čaro....ale milo nás prekvapili každodenné drobné úspechy našich žiakov, úspech na súťažiach a aj prvý žiak, ktorý bol prijatý na SOŠ a tento rok by ju mal ukončiť.