Očami riaditeľov: Drahomíra Tereňová, ZŠ Pohronská Polhora

Prečo ste sa zapojili do projektu MRK, čo ste od neho očakávali?
Očakávala som pomoc pri socializácii a personalizácii žiakov v mojej škole. Prehĺbenie facilitácie z našej strany smerom k ich rozvoju sebaobslužných návykov a kognitívnych funkcií. Taktiež som očakávala zvýšený záujem zo strany komunity o spoluprácu smerujúcu k ich včleneniu sa do záležitostí školy, zväčšenie záujmu o školu- akcie a aktivity.


Splnil projekt vaše očakávania a čo pozitívne vám priniesol?
Splnil v plnej miere. Pomoc ASU bola veľkým prínosom. Žiaci, ktorí boli vedení dosahovali podstatne vyššie výkony a výsledky, zväčšil sa záujem o školu aj v popoludňajšom čase aktivity pripravené pre rodinu inšpirovali rodiny- niektoré zmeniť svoj životný štýl a záujem o chod školy.


V čom vidíte dôležitosť celodenného výchovného systému?
Práve v tom celodennom systéme. Dieťa nepustiť zo školy skôr, kým sa mu nedostane to, čo pre svoj rozvoj potrebuje- poznanie, hru, aktivitu, podnety, sebarozvoj....


Aký vplyv mal projekt na žiakov – došlo aj k zmenám ich správania, k zlepšeniu dochádzky a podobne?
So správaním a s dochádzkou sme nemali problém ani do projektu, keďže mi sme už mali čosi podobné aj dovtedy, len sme to financovali z vlastných zdrojov a školský klub sme mali s odpustením poplatkov, krúžkovú činnosť navštevovali taktiež. Prínos bol asistent.


Zúčastnili ste sa aj na výmenných stážach, čo vám tieto stáže priniesli?
Obohatili ma o skúsenosti iných škôl s vedením SZP žiakov, utvrdila som sa o niektorých veciach, že ich robíme správne a niektoré ma inšpirovali.


Vidíte zmysel v udržaní asistentov učiteľa na školách? Ako a v čom konkrétne vám pomáhajú?
Ja, ako špeciálny pedagóg, to kričím na každom fóre, že asistenti majú miesto v školách a veľmi opodstatnené. Ich facilitácia napomáha aj druhej strane- žiakom, ktorí ne sú zo SZP, ale chcú sa učiť v podnecujúcom a bezpečnom prostredí, rozvíjať svoje talenty, takže učiteľ sa môže plne venovať práve im.
Žiaci so SZP malú možnosť zažiť okamžitú spätnú väzbu, dostávajú rýchlejšie podnety a opakované motivácie, asistent sa pravidelne stará a zaujíma o ich prácu na hodine, nemajú kedy-nudiť sa :)


Ako by ste zhodnotili ďalšie vzdelávanie učiteľov v prípade, že ste sa zapojili do niektorého z programov kontinuálneho vzdelávania?
My sme absolvovali celý kolektív 4 vzdelávania v rámci MRK. Vzdelávanie -2 super, 2 vedeli by sme si to predstaviť aj ináč, ale oddýchli sme si.:-)


Tri roky trvania projektu je dlhá doba, zažili ste počas nich na škole niečo, čo vás milo prekvapilo?
Keď som občas moje kolegyne započula hovoriť po rómsky so žiakmi, pretože sme dostali základy rómskeho jazyka na vzdelávaní.