publicita

Očami riaditeľov: Drahomíra Tereňová, ZŠ Pohronská Polhora

Prečo ste sa zapojili do projektu MRK, čo ste od neho očakávali?
Očakávala som pomoc pri socializácii a personalizácii žiakov v mojej škole. Prehĺbenie facilitácie z našej strany smerom k ich rozvoju sebaobslužných návykov a kognitívnych funkcií. Taktiež som očakávala zvýšený záujem zo strany komunity o spoluprácu smerujúcu k ich včleneniu sa do záležitostí školy, zväčšenie záujmu o školu- akcie a aktivity.


Splnil projekt vaše očakávania a čo pozitívne vám priniesol?

Učiteľská práca je dynamická a prináša množstvo zmien a prekvapení

Projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít sa pomaly končí a my sme sa opýtali zástupcov škôl, ktorý sa doň zapojili, ako ho spätne hodnotia. Na naše otázky odpovedá Martin Farbar, zástupca riaditeľa základnej školy Ivana Krasku v Trebišove. Základná škola je situovaná v rómskej osade a navštevuje ju 948 žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.


Prečo ste sa zapojili do projektu MRK, čo ste od neho očakávali?

Ak majú žiaci možnosť zúčastňovať sa zaujímavých aktivít, nebudú sa ponáhľať do prostredia bez pozitívnej motivácie

Projekt Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít sa pomaly končí a my sme sa opýtali zástupcov škôl, ktorý sa doň zapojili, ako ho spätne hodnotia. Na naše otázky odpovedá Martin Babiak zo základnej školy Kukučínova vo Vranove nad Topľou. Školu navštevuje okolo 500 žiakov z toho až 70% tvoria deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.


Prečo ste sa zapojili do projektu MRK, čo ste od neho očakávali?

Vďaka projektu MPC už škola nie je „zahraničnou inštitúciou“

Základná škola v Cinobani sa hrdí označením Zelená škola s environmentálnym zameraním. Okrem toho je to však škola veľmi aktívna vo všetkých oblastiach a snaží sa svojich žiakov neustále motivovať a pomáhať im naučiť sa samostatne myslieť. Školu v uplynulom roku navštevovalo 230 žiakov, z nich bolo 34 % zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Aj preto sa pred troma rokmi rozhodli zapojiť do národného projektu Metodicko-pedagogického centra „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len „MRK“).

TLAČOVÁ SPRÁVA 03.07.2015

Národný projekt skvalitnil vzdelávanie viac ako 22 000 rómskych žiakov

400 vyškolených asistentov pomáhalo počas uplynulých troch rokov na 200
základných školách po celom Slovensku. Ich prácu pozitívne zhodnotili riaditelia a učitelia,
ktorí sa stretli v júni pri príležitosti ukončenia projektu.


„Na škole som viedol krúžok tvorivého písania, venoval som sa deťom počas
vyučovania v triede, bol som pomocnou rukou učiteľa. Dbal som o to, aby sa deti bezpečne

TLAČOVÁ SPRÁVA 12.12. 2014

ŠKOLY DOSTANÚ KNIHY, HRY A NOSIČE S DIDAKTICKÝM OBSAHOMMetodicko-pedagogické centrum vyhlasuje verejné obstarávanie na Didaktické
pomôcky na CD a DVD nosičoch. Ide o jedno z posledných verejných obstarávaní pre
národné projekty zamerané na výchovu a vzdelávanie žiakov a detí z marginalizovaných
rómskych komunít. Pomôcky, ktoré sú súčasťou obsahu didaktického balíčka, dostanú
základné a materské školy zapojené do dvoch projektov.ZÁVEREČNÉ STRETNUTIE A HODNOTENIE NÁRODNÉHO PROJEKTU MRK I

Metodicko-pedagogické centrum (ďalej len „MPC“) a hlavná projektová kancelária národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len „MRK I.“) zorganizovala 15. júna v Banskej Bystrici a 17. júna v Prešove Záverečné evalvačné stretnutie a prezentáciu výstupov projektu, ktorý sa v októbri 2015, po troch školských rokoch, ukončí.


Záverečné stretnutie a hodnotenie národného projektu MRK I

Záverečné stretnutie a hodnotenie národného projektu MRK I
Metodicko-pedagogické centrum a hlavná projektová kancelária národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ (ďalej len „MRK I.“) pripravuje 15. júna v Banskej Bystrici a 17. júna v Prešove Záverečné evalvačné stretnutie a výstupy z projektu, ktorý sa v októbri, po troch školských rokoch, ukončí.

UČITELIA, KTORÍ SA VENUJÚ RÓMSKYM ŽIAKOM, SA MÔŽU ĎALEJ VZDELÁVAŤ

Tlačová správa 16.02.2015

UČITELIA, KTORÍ SA VENUJÚ RÓMSKYM ŽIAKOM, SA MÔŽU ĎALEJ VZDELÁVAŤ

Túto možnosť im prináša Národný projekt Metodicko-pedagogického centra. V rámci kontinuálneho vzdelávania môžu zlepšovať svoje kompetencie spojené s prácou s marginalizovanými rómskymi komunitami, osvoja si inovatívne metódy a môžu profesijne rásť.

Stránky